«
»

OLEME TEGUS JA KOKKUHOIDEV KÜLA! 

PÕHIKIRI

Mittetulundusühingu KOVIL põhikiri
 
I ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühing KOVIL (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon,
mille asukohaks on Eesti Vabariik,Raplamaa, Kohila vald.
1.2 Ühingu eesmärgiks on külaliikumise ja tervisespordi edendamine, elukeskkonna
parendamine, külakultuuri ja traditsioonide ning kultuuripärandi säilitamine, loodushoiu ja
keskkonnasäästliku elulaadi harrastamine ning propageerimine, mille saavutamiseks
teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi: 
1.2.1 ühistegevuste korraldamine;
1.2.3 elukeskkonna väärtustamine;
1.2.4 kodukultuuri edendamine;
1.2.5 erinevate vaba aja kasutamise võimaluste loomine ja propageerimine;
1.2.6 erinevate põlvkondade liitmine;
1.2.7 laste ja noortega seotud sotsiaalne ja kultuuriline tegevus;
1.2.8 loodushoid ja keskkonnasõbralikkus;
1.2.9 turvalisuse tagamine.
 
II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1 Ühingu liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma
ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja
väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.
2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt
igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema
vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.
2.5 MTÜ ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid
soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi
teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega
seotud isikutele.
 
III JUHTIMINE
3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad
osaleda kõik ühingu liikmed.
3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.
3.3 Ühingu juhatus valitakse viieks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni kolm liiget, kelle
määrab üldkoosolek.
3.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline,
kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3
häälteenamust.
3.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.
 
IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
4.1 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning
koolitustegevusega.
4.2 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
4.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste
nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule
juriidilise isikule.